Kronland BB37 Houseboat te koop
4

Kronland BB37 Houseboat

11.2 m, 2022, Duitsland

€220,000 £193,490


Contact verkoper


Gepresenteerd door


Sjoerd Kampen

Scheepsmakelaardij Goliath
Hendrik Bulthuisweg 2
8606 KB SNEEK
Nederland
Omschrijving


Automatisch vertalen:
EN
BB37 is the loft catamaran that takes you out to sea, to islands and to strange shores. Look up from the king * queen size bed the

Prices for the LOFT catamaran BB37 CE category B

Base price from shipyard 220,000 euro excl.

Width 4,45 m, hull length 10,85 m

Hull depth 0,42 m outboard engine 2x 40/30 hp/kW, thrust transmission

Equipment is described in the data sheet.

Options:

2 x 115 HP instead of 2 x 40 HP outboard + € 15.400

Imitation teak deck on gangways + € 12.400

Bimini (sun protection above the cockpit) + € 3.200

Webasto hot air heating EVO 40 + € 2.950

Bow anchor with electric winch, anchor, chain + € 3.200

Hybrid solar collector (hot water + 190 watts),

Solar pump and 80 liter boiler + €2,800

Heckler with chain and rope + .800 €

Windshield wipers inside steering position + € 650

State-of-the-art options:

Electric hybrid drive instead of outboard motor

Four Seasons

We will be happy to advise you on your onboard comfort during long, cold winters

is for example about extra insulation, the installation of an air heater or a

Central Heating on water.

A fuel cell can supplement engine, solar and shore power.

Relaxed

We will gladly equip your KRONLAND II with additional comfort, for example with padded

Cockpit furniture, an entertainment system, with an oven, a washing machine,

blackout windows that cannot be seen from outside and other

Amenities.

expedition

For trips on rivers and lakes without land infrastructure we offer:

Davits and dinghy, gangway (manually suspended from the bow, on the upper deck

jammed). Halogen searchlights, front camera with display on the upper helm

Lowered control panel above, four fixed hot eyes (you save long tires)

Bow thruster etc.

All prices are in EURO. All dimensions and weights are taken from:

Construction Documents. Technical data, specifications or equipment can be changed during the

Baus can be changed to technical progress. As of August 2021

Bader houseboats

More about this source textSource text required for additional translation information

Send feedback

Side windows


 General
Other:

What do both motor catamarans have in common?

The generous amount of space.

A comfort almost like home.

The easy and safe handling. The very shallow draft thanks to the lightweight construction.

The economical operation, the long range.

What is the difference between Kronland 2 and the BB37?

Kronland 2 offers comfort and functionality for

Travel inland and along sheltered coasts.

Kronland also finds places where it gets narrow and flat

its way and a place. Rest where

others can't get there.

BB37 is the loft catamaran that takes you out

To the sea, to islands and to strange shores.

Look up from the king * queen size bed

the course of the moon, listen to the voices

of nature, enjoy your freedom, get carried away by

wake up to the rising sun.

The European capitals reached BB37

effortlessly over the inland waterways.

More about this source textSource text required for additional translation information

Send feedback

Side windows
 


NL
BB37 is de loftcatamaran die je mee naar buiten neemt naar de zee, naar eilanden en naar vreemde kusten. Kijk omhoog van de koning * queensize bed de

Prijzen voor de LOFT catamaran BB37 CE categorie B

Basisprijs vanaf werf 220.000 euro excl. btw.

Breedte 4,45 m, romplengte 10,85 m

Diepgang romp 0,42 m buitenboordmotor 2x 40/30 pk/kW, stuwkracht overbrenging

De apparatuur wordt beschreven in het gegevensblad.

Opties:

2 x 115 PK ipv 2 x 40 PK buitenboordmotor + € 15.400

Imitatie teakdek op looppaden + € 12.400

Bimini (zonwering boven de kuip) + € 3.200

Webasto heteluchtverwarming EVO 40 + € 2.950

Boeganker met elektrische lier, anker, ketting + € 3.200

Hybride zonnecollector (warm water + 190 watt),

Zonnepomp en 80 liter boiler + € 2.800

Hekanker met kettingaanvoer en touw + .800 €

Ruitenwissers binnen stuurstand + € 650

State-of-the-art opties:

Elektrische hybride aandrijving in plaats van buitenboordmotor

Vier seizoenen

Wij adviseren u graag over uw comfort aan boord in lange, koude winters

gaat bijvoorbeeld over extra isolatie, het plaatsen van een luchtverwarmer of een

Centrale verwarming op water.

Een brandstofcel kan de motor-, zonne- en walstroom aanvullen.

Ontspannen

Wij rusten uw KRONLAND II graag uit met extra comfort, bijvoorbeeld met gewatteerde

Cockpitmeubilair, een entertainmentsysteem, met een oven, een wasmachine,

verduisterende ramen die van buitenaf en andere niet kunnen worden gezien

Voorzieningen.

expeditie

Voor tochten op rivieren en meren zonder landinfrastructuur bieden wij:

Davits en bijboot, gangway (handmatig op te hangen aan de boeg, op het bovendek

vastgelopen). Halogeen zoeklichten, frontcamera met display op de bovenste stuurstand

Verlaagbaar bedieningspaneel boven, vier vaste hete ogen (je bespaart lange banden)

Boegschroef enz.

Alle prijzen zijn in EURO. Alle afmetingen en gewichten zijn ontleend aan:

Bouw documenten. Technische gegevens, specificaties of uitrusting kunnen tijdens de

Baus kan worden aangepast aan de technische vooruitgang. Vanaf augustus 2021

Bader woonboten 

Meer over deze brontekstBrontekst vereist voor aanvullende vertaalinformatie

Feedback sturen

ZijvenstersAlgemeen
Overig:

Wat hebben beide motorcatamarans gemeen?

De royale hoeveelheid ruimte.

Een comfort bijna zoals thuis.

De gemakkelijke en veilige bediening. De zeer geringe diepgang dankzij de lichtgewicht constructie.

De zuinige werking, het grote bereik.

Wat is het verschil tussen Kronland 2 en de BB37?

Kronland 2 biedt comfort en functionaliteit voor

Reis landinwaarts en langs beschutte kusten.

Kronland vindt ook plekken waar het smal en vlak wordt

zijn weg en een plaats. Rust waar

anderen kunnen er niet komen.

BB37 is de loftcatamaran die je mee naar buiten neemt

naar de zee, naar eilanden en naar vreemde kusten.

Kijk omhoog van de koning * queensize bed

de loop van de maan, luister naar de stemmen

van de natuur, geniet van je vrijheid, laat je meeslepen door

wakker worden met de opkomende zon.

De Europese hoofdsteden bereikten BB37

moeiteloos over de binnenwateren. 

Meer over deze brontekstBrontekst vereist voor aanvullende vertaalinformatie

Feedback sturen

Zijvensters


DE
BB37 ist der Loft-Katamaran, der Sie aufs Meer, zu Inseln und an fremde Küsten bringt. Schauen Sie vom King*-Queen-Size-Bett auf den

Preise für den LOFT Katamaran BB37 CE Kategorie B

Grundpreis ab Hof 220.000 Euro exkl. MwSt.

Breite 4,45 m, Rumpflänge 10,85 m

Rumpftiefe 0,42 m Außenbordmotor 2x 40/30 PS/kW, Schubgetriebe

Das Gerät ist im Datenblatt beschrieben.

Optionen:

2 x 115 PS anstelle von 2 x 40 PS Außenborder + € 15.400

Deck aus Teakholzimitat auf Gangways + € 12.400

Bimini (Sonnensegel über dem Cockpit) + € 3.200

Webasto Warmluftheizung EVO 40 + € 2.950

Buganker mit elektrischer Winde, Anker, Kette + € 3.200

Hybrid-Sonnenkollektor (Warmwasser + 190 Watt),

Solarpumpe und 80-Liter-Boiler + 2.800 €.

Heckler mit Kette und Seil + € 800

Scheibenwischer innen am Steuerstand + € 650

Optionen auf dem neuesten Stand der Technik:

Elektrischer Hybridantrieb statt Außenbordmotor

Vier Jahreszeiten

Wir beraten Sie gerne über Ihren Komfort an Bord in langen, kalten Wintern

Dazu gehören zum Beispiel eine zusätzliche Isolierung, der Einbau einer Luftheizung oder eines

Zentralheizung auf Wasser.

Eine Brennstoffzelle kann Motor-, Solar- und Landstrom ergänzen.

Entspannt

Gerne statten wir Ihr KRONLAND II mit zusätzlichem Komfort aus, z.B. mit gepolsterten

Cockpit-Möbel, ein Unterhaltungssystem, einen Ofen und eine Waschmaschine,

Verdunkelungsfenster, die von außen nicht zu sehen sind, und andere

Annehmlichkeiten.

Expedition

Für Fahrten auf Flüssen und Seen ohne Landinfrastruktur bieten wir an:

Davits und Beiboot, Gangway (manuelle Aufhängung am Bug, auf dem Oberdeck)

vertäut). Halogenscheinwerfer, Frontkamera mit Display am oberen Steuerstand

Abgesenktes Bedienfeld oben, vier feststehende Heißaugen (Sie sparen lange Reifen)

Bugstrahlruder usw.

Alle Preise sind in EURO angegeben. Alle Maße und Gewichte wurden von:

Bauunterlagen. Technische Daten, Spezifikationen oder Ausstattungen können während der Laufzeit des Vertrages geändert werden.

Baus kann an den technischen Fortschritt angepasst werden. Ab August 2021

Bader Hausboote

Mehr über diesen AusgangstextQuelltext erforderlich für zusätzliche Übersetzungsinformationen

Feedback senden

Seitenfenster


 Allgemein
Sonstiges:

Was haben die beiden Motorkatamarane gemeinsam?

Das großzügige Platzangebot.

Komfort fast wie zu Hause.

Die einfache und sichere Handhabung. Der sehr geringe Tiefgang dank der Leichtbauweise.

Der wirtschaftliche Betrieb, die große Reichweite.

Was ist der Unterschied zwischen Kronland 2 und dem BB37?

Kronland 2 bietet Komfort und Funktionalität für

Reisen Sie ins Landesinnere und entlang geschützter Küsten.

Kronland findet auch, wo es eng und flach wird

seinen Weg und seinen Platz. Rest wo

die andere nicht erreichen können.

BB37 ist der Loft-Katamaran, der Sie hinausführt

zum Meer, zu Inseln und zu fremden Ufern.

Blick vom King * Queen-Size-Bett nach oben

den Lauf des Mondes, lauschen Sie den Stimmen

der Natur, genießen Sie Ihre Freiheit, lassen Sie sich

mit der aufgehenden Sonne aufwachen.

Die europäischen Hauptstädte erreichten BB37

mühelos über die Binnenwasserstraßen.

Mehr über diesen AusgangstextQuelltext erforderlich für zusätzliche Übersetzungsinformationen

Feedback senden

Seitenfenster
 


FR
BB37 est le catamaran loft qui vous emmène en mer, sur des îles et sur des rivages étranges. Levez les yeux depuis le lit king * queen-size pour vo

Prix pour le catamaran LOFT BB37 CE catégorie B

Prix de base à partir du chantier 220 000 euros hors taxes.

Largeur 4,45 m, longueur de la coque 10,85 m

Profondeur de la coque 0,42 m Moteur hors-bord 2x 40/30 cv/kW, transmission par poussée

L'équipement est décrit dans la fiche technique.

Options :

2 x 115 CV au lieu de 2 x 40 CV hors-bord + € 15.400

Pont en imitation teck sur les passerelles + € 12,400

Bimini (auvent au-dessus du cockpit) + € 3,200

Chauffage à air chaud Webasto EVO 40 + € 2.950

Ancre de proue avec treuil électrique, ancre, chaîne + € 3.200

Capteur solaire hybride (eau chaude + 190 watts),

Pompe solaire et chaudière de 80 litres + 2 800 euros

Heckler avec chaîne et corde + € 800

Essuie-glace à l'intérieur du poste de direction + € 650

Options de pointe :

Entraînement électrique hybride au lieu d'un moteur hors-bord

Quatre saisons

Nous serons heureux de vous conseiller sur votre confort à bord pendant les hivers longs et froids.

Cela comprend, par exemple, une isolation supplémentaire, l'installation d'un réchauffeur d'air ou d'une

Chauffage central sur l'eau.

Une pile à combustible peut compléter le moteur, l'énergie solaire et l'alimentation à terre.

Détendu

Nous nous ferons un plaisir d'équiper votre KRONLAND II d'un confort supplémentaire, par exemple avec des coussins rembourrés.

Des meubles de cockpit, un système de divertissement, avec un four, une machine à laver,

des fenêtres occultantes qui ne peuvent être vues de l'extérieur et autres

Commodités.

expédition

Pour les voyages sur les rivières et les lacs sans infrastructure terrestre, nous proposons :

Bossoirs et annexe, passerelle (manuelle) suspendue à l'avant, sur le pont supérieur.

amarré). Projecteurs halogènes, caméra frontale avec affichage sur le poste de pilotage supérieur

Panneau de commande abaissé au-dessus, quatre yeux chauds fixes (vous économisez les pneus longs)

Propulseur d'étrave, etc.

Tous les prix sont en EURO. Toutes les dimensions et tous les poids ont été relevés :

Documents de construction. Les données techniques, les spécifications ou l'équipement peuvent être modifiés au cours de la période d'essai.

Les baus peuvent être adaptés au progrès technique. A partir d'août 2021

Bateaux-maisons Bader

En savoir plus sur ce texte sourceTexte source requis pour des informations supplémentaires sur la traduction

Envoyez vos commentaires

Fenêtres latérales


 Général
Autre:

Qu'ont en commun ces deux catamarans à moteur ?

La quantité généreuse d'espace.

Un confort presque comme à la maison.

La manipulation facile et sûre. Le très faible tirant d'eau grâce à la construction légère.

Le fonctionnement économique, la longue portée.

Quelle est la différence entre le Kronland 2 et le BB37 ?

Kronland 2 offre confort et fonctionnalité pour

Voyagez à l'intérieur des terres et le long des côtes abritées.

Kronland trouve également où il devient étroit et plat.

son chemin et son lieu. Reposez-vous où

que les autres ne peuvent atteindre.

Le BB37 est le catamaran loft qui vous fait sortir

à la mer, aux îles et aux rivages étranges.

Levez les yeux depuis le lit king * queen-size.

le cours de la lune, écouter les voix

de la nature, profitez de votre liberté, laissez-vous aller

se réveiller avec le soleil levant.

Les capitales européennes ont atteint le BB37

sans effort sur les voies navigables intérieures.

En savoir plus sur ce texte sourceTexte source requis pour des informations supplémentaires sur la traduction

Envoyez vos commentaires

Fenêtres latérales
 

Details


Positie slechts bij benadering, niet voor aanwijzingen
Algemene informatie
Fabrikant: Kronland
Model: BB37 Houseboat
Jaar: 2022
Conditie: Nieuwe
Motor
Motor type: Binnenboord motor
Afmetingen
Lengte: 11.2 m (36.75 ft)
Breedte: 4.45 m (14.60 ft)
Diep: 0.45 m (1.48 ft)